โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ได้รับรางวัล ออกแบบ Infographic หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ได้รับรางวัล ออกแบบ Infographic หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2