งานห้องสมุดได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน